آدرس دفتر ایران:                                                            البرز- كرج - صندوق پستی  53811 - 31396

تلفن:                                                                                                                 33510094 - 26 - 98+  

                                                                                                                          33510095 - 26 - 98+ 

فكس:                                                                                                               33519975 - 26 - 98+                             

آدرس دفتر امارات متحده عربی:                                      دبی - برشا 1 - ساختمان B8 - شماره 703

تلفن:                                                                                                                   3549267 - 4 - 971+     

همراه:                                                                                                              7060515 - 50 - 971+             

آدرس پست الکترونیک:                                                                                 www.parsspawn.com

                                                                                                                        Info@parsspawn.com

مدیرعامل:                         

                         داخلی   1                                                                                                

                          آدرس پست الکترونیک                                                            Firoz@parsspawn.com

 

بخش خاک

                         داخلی   4                                                                            

                          آدرس پست الکترونیک                                                       Ashjaei@parsspawn.com  

 

بخش حسابداری

                         داخلی   3                                                                             

                          آدرس پست الکترونیک                                                       Hamraz@parsspawn.com                       

                                                   

بخش بازرگانی:

                          داخلی   5

                           آدرس پست الکترونیک                                          Sepehr.ranjbar@parsspawn.com

                  

 

 

فرم تماس با ما

*
*
*
*
ارسال پیام

در حال ارسال پیام