پروژه واحد پرورش قارچ برلیان

8 سالن 530 مترمربع سطح زیر کشت

1- طراحی ونقشه های ساختمانی

2- کلیه هواسازها و قفسه های سالن های پرورش