واحد قارچ اورامان سبز

1- واحد پرورش قارچ اورامان دارای 20 سالن پرورش می باشد که هر سالن 530 متر مربع سطح زیر کشت دارد. مجموع کل سطح زیرکشت واحد قارچ اورامان 10600 متر مربع می باشد.

الف) مهندسی وطراحی نقشه های ساختمانی واحد پرورش

ب) کلیه ماشین آلات واحد پرورش

د) کلیه هواسازهای واحد پرورش

ج) کلیه سیستم های کنترلینگ واحد پرورش

ه) نظارت در ساخت و راه اندازی واحد پرورش